FELHÍVÁS

1
FELHÍVÁS
Sporteszköz, sportág-specifikus technikai eszköz, sportág-specifikus versenyruházat beszerzésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásának lehetőségére
A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz. u. 49-51.) tájékoztatja a nem olimpiai sportágak versenysportjáért felelős szakmai tagozatának tagszervezeteit (sportági szövetségek és szakszövetségek), hogy egyedi döntés alapján támogatja sporteszköz, sportág-specifikus technikai eszköz, illetve sportág-specifikus versenyruházat beszerzését, az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet alapján, a nem olimpiai sportágak versenyzői létszámának, eredményességének és népszerűségének növelése céljából.
Támogatási kérelmet a MOB nem olimpiai sportágak versenysportjáért felelős szakmai tagozatának tagszervezetei (sportági szövetségek és szakszövetségek) nyújthatnak be.
Nem nyújthat be támogatási kérelmet azon szervezet:

– amely a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. és 8. §-ában foglalt korlátozás alá esik;
– amelynek a Magyar Olimpiai Bizottsággal szemben lejárt határidejű elszámolása van;
– amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van;
– amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-ában foglaltaknak nem felel meg;
– jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban.
A rendelkezésre álló keretösszeg
A rendelkezésre álló támogatás keretösszege 16.000.000,- Ft, melynek forrása a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. sz. melléklete XX. fejezetének 20/23/6/10 „Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása” elnevezésű előirányzata.
Az egyedi támogatás minimum összege: 100.000 Ft; maximum összege 1.500.000 Ft (bruttó elszámolást választó szervezet esetén a támogatás tartalmazza az ÁFA összegét is).
Támogatási időszak: 2015. június 1. – 2016. január 31.
A támogatás előfinanszírozással, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként valósul meg.
2
A támogatási kérelem benyújtásának módja, határideje
A támogatási kérelmet 2015. október 15-én éjfélig kell postára adni ajánlott levélként, az alábbi címre: Magyar Olimpiai Bizottság, 1539 Budapest, Pf. 679, vagy személyesen a MOB székhelyén (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51) munkaidőben leadni.
A kérelmet zárt borítékban, 1 eredeti példányban a mellékelt adatlapon, a beszerzésre vonatkozó hivatalos árajánlat csatolásával kell leadni. Az adatlap minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékra kérjük ráírni „Sporteszköz beszerzése”.
A támogatási kérelemhez csatolandó melléklet:
– a támogatásból megvásárolni kívánt sporteszközre, sportág-specifikus technikai eszközre vagy sportág-specifikus versenyruházatra vonatkozó hivatalos árajánlat.
A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a támogatásból megvásárolni kívánt sporteszköz, sportág-specifikus technikai eszköz vagy sportág-specifikus versenyruházat részletes ismertetését, a beszerzés tervezett szakmai hatásait, valamint a beszerzésre vonatkozó költségtervet.
Ha a támogatási kérelem nem tartalmazza a fentiekben foglaltakat, a MOB a támogatási kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül a támogatás igénylőjét legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével írásban hiánypótlásra hívja fel. Ha a támogatás igénylője a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a MOB a támogatási kérelmet elutasítja, és erről a támogatás igénylőjét – az elutasítás indokának megjelölésével – írásban értesíti.
A támogatási kérelem elbírálása
A támogatási kérelmet a Magyar Olimpiai Bizottság Nem olimpiai sportágak versenysportjáért felelős szakmai tagozata bírálja el, majd javaslatuk alapján a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége dönt a támogatásban részesülő szervezetekről.
A MOB a támogatási kérelemről annak kézhezvételétől számított 21 napon belül dönt. A döntésről (azaz a támogatási kérelemnek az igényelt támogatással egyező összegű támogatásáról, vagy csökkentett mértékű támogatásáról, vagy a támogatási kérelem elutasításáról) a támogatási kérelmet benyújtó szervezetek postai úton kerülnek értesítése, a döntést követő 8 napon belül.
Amennyiben a támogatás a támogatási kérelemben megjelöltnél kisebb összegben kerül megállapításra, a kedvezményezettnek a tényleges támogatási összegnek megfelelő költségvetési tervet kell benyújtania.
3
A támogatási kérelem elbírálásának szakmai szempontjai
– kötelezően előírt (versenyszabályzatban előírt vagy sportegészségügyi, sportbiztonsági szempontból nélkülözhetetlen) sporteszköz, sportág-specifikus technikai eszköz, illetve sportág-specifikus versenyruházat;
– a beszerezni kívánt sporteszköz, sportág-specifikus technikai eszköz, illetve sportág-specifikus versenyruházat innovatív hozzájárulása a sportág fejlődéséhez, előrelépéséhez;
– a támogatandó beszerzéssel érintett sportolók várható létszáma;
– a sportág nemzetközi eredményességének figyelembevétele;
– a szövetség versenyengedélyével rendelkező sportolók létszámának és tagszervezetei számának figyelembevétele;
– a sportág médiában való megjelenésének intenzitása;
– a sport népszerűsítését szolgáló rendezvényeken (pl. Nagy Sportágválasztó) való részvétel.
Előnyt jelent
– a Sportinformációs Rendszer használata és
– közhasznú minősítés.
A támogatás felhasználása
A kezdeményezettek a döntésről való értesítő levélben kapnak tájékoztatást a szerződéskötés részletes feltételeiről. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett a jogszabályokban előírtaknak megfelelően és határidőre teljesítse a szerződéskötéshez szükséges feltételeket.
A támogatási összeg folyósítása a szerződés aláírását követő 15 banki munkanapon belül történik. A támogatási összeg kedvezményezett bankszámlájára való átutalásának feltétele, hogy a kedvezményezett a támogatási összeg és járulékai erejéig írásbeli felhatalmazást adjon a támogató részére a kedvezményezett valamennyi bankszámlájáról történő azonnali beszedésre arra az esetre, ha kedvezményezett a támogatási összeget nem szerződésszerűen használja fel.
A megítélt támogatás kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt célra használható fel. A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót köteles készíteni, melyeket 2016. február 29-ig a Magyar Olimpiai Bizottság részére meg kell küldenie. Az elszámolás 2015. június 1. és 2016. január 31. között kelt és pénzügyileg kiegyenlített számviteli bizonylatokkal teljesíthető.
Elszámolható költségek köre: sporteszköz, sportág-specifikus technikai eszköz, illetve sportág-specifikus versenyruházat beszerzési költségei.
4
A támogatási kérelemre, a szerződéskötésre, a támogatás felhasználására és cél szerinti elszámolására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet rendelkezései az irányadók.
Érdeklődni a 06-1-381-0699-es telefonszámon lehet.
Budapest, 2015. szeptember 29.
Magyar Olimpiai Bizottság
Támogató